2007 AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi

Proje Adı

AB Müktesebatına Uyum Sürecinde  Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek  Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi

Fon Kaynağı

AB

Süresi

12 ay

Başlangıç Tarihi

Ocak 2007

Bitiş Tarihi

Aralık 2007

Yer

Türkiye; Ankara, Sivas, Kahramanmaraş, Zonguldak, Manisa, Kütahya, Muğla, İstanbul, Bursa, Çanakkale

İlgili Taraflar

TEPAV; Regional Environmental Centre; Maastricht School Of Management; Lithuanian Free Market Institute; GAYA

Proje Konusu

AB müktesebat uyumlaştırılmasında Türkiye'nin Ulusal Program ve Katılım Ortaklığı'nı uygulamasına yönelik etki analizi kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.  88/609/EC Konsey Direktifi'nin Türkiye'de benimsenmesine yönelik  Avrupa'daki deneyimler aktarılarak, etki analizi modelini geliştirilmesi pilot uygulamanın yapılması sağlanacaktır. Hedef kitlenin etki analizi konusunda farkındalık düzeyi ve uygulama kapasitesi gelişecektir. Hedef kitle ile AB ülkelerindeki  ilgili kuruluş ve üniversitelerdeki uzmanlar arasında iletişim ağı  oluşturulacaktır.

Proje Özeti

- Türkiye'nin Ulusal Program ve Katılım Ortaklığı Belgesinin uygulamasına yönelik kapasitesinin güçlendirilmesi,

- AB uyum sürecinde ortaya çıkan ve çıkacak fırsat ve riskler konusunda kamuoyunda farkındalık yaratılması,

- Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları,  üniversiteler, yerel idare ile sivil toplum örgütleri arasında birlikte çalışma bilincinin oluşturulması,

- Politika oluşturucularının müzakere sürecinde ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi sağlayacak sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin güçlendirilmesi,

- Türk iş dünyasının müktesebat uyumunda karşılaşacağı olumlu ve olumsuz etkiler ile maliyetler konusunda bilinç uyandırılması,

- Etki analizi konusunda farkındalık yaratılması

- Büyük yakma tesislerinden kaynaklanan belirli kirletici emisyonların sınırlandırılması hakkında 88/609/EC Konsey Direktifi" etki analizi deneyiminin Türkiye'ye aktarılması

- Direktifin termik santraller için pilot uygulamasının yapılması,

- Direktifin Türkiye'de benimsenme sürecinin hızlanması,

- Yapılan mikro etki analizi çalışmasının örnek teşkil ederek bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerekliliğinin ortaya konması,

- Meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, düşünce kuruluşları ve üniversitelerden oluşturulacak çekirdek bir grubun etki analizi ekspertizinin geliştirilmesi, kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanması,

- AB ülkelerindeki ilgili kuruluş ve üniversitelerdeki uzmanlarla iletişim ağı oluşturulması.

http://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/pilot_etki_analizi.pdf